عشق

عشق می خوانم و می گریم زار
طفلِ نادانم و اول سبق است

– عرفیؔ شیرازی

تبصرہ کیجیے