گردشِ دوراں

پردہ داری می کند بر طاقِ کسریٰ عنکبوت
بوم نوبت می زند بر گنبدِ افراسیاب ! !

– نامعلوم

تبصرہ کیجیے